Products

电容决定产品最终的品质

产品分类

特殊品定制

开关电源

TC

Resistance to lightining
+115°C 10~450V
2000 Hrs

MZ

High RC, Long life
+105°C 160~45V
5000 Hrs

FZ

Long life
+105°C 160~450V
8000 Hrs

LZ

Super long life
+105°C 160~450V
10000 Hrs

RN

Slim standard
+105°C 16~500V
2000 Hrs

RH

Slim, Long life
+105°C 16~450V
5000 Hrs

RJ

Slim, Long life
+105°C 160~450V
10000 Hrs

FC

High Current resist +105°C
50~120V
3000~5000 Hrs

FD

High temp
+125°C
50~100V
2000 Hrs

MZ

High R.C, Long life +105°C 160~450V 5000 Hrs

FZ

Long life +105°C 160~450V 8000 Hrs

LZ

Super long life +105°C 160~450V 10000 Hrs

RN

Slim standard +105°C 16~450V 5000 Hrs

RH

Super long life +105°C 16~450V 5000 Hrs

RJ

Slim, Super long life +105°C 160~450V 10000 Hrs

TC

Resistence to lightning, Miniaturized +115°C 10~450V 2000 Hrs

FC

High R.C +105°C 50~120V 3000~5000 Hrs

FD

High temp +125°C 50~100V 2000 Hrs

照明专用

LW

High temp

+125°C 16~400V
1000~4000 Hrs

LX

Exteme high temp
+130°C 10~450V
2000~5000 Hrs

LB

Standard
+105°C 16~450V
5000~6000 Hrs

LD

Low ESR, High RC, Long life
+105°C 16~450V
6000~8000 Hrs

LE

Super long life
+105°C 16~450V
8000~10000 Hrs

LL

Unltra long life
+105°C
16~450V
12000~20000 Hrs

RW

High RC, High temp
+125°C 200~450V
4000 Hrs

RB

High RC, Standard
+105°C 200~450V
6000 Hrs

RD

High RC, Long life
+105°C 200~450V
10000 Hrs

RE

High RC, Ultra long life
+105°C
200~450V
12000 Hrs

LB

High R.C, Long life +105°C 160~450V 5000 Hrs

LD

Long life +105°C 160~450V 8000 Hrs

LE

Super long life +105°C 160~450V 10000 Hrs

LW

Slim standard +105°C 16~450V 5000 Hrs

LX

Super long life +105°C 16~450V 5000 Hrs

LL

Slim, Super long life +105°C 160~450V 10000 Hrs

RB

Resistence to lightning, Miniaturized +115°C 10~450V 2000 Hrs

RD

High R.C +105°C 50~120V 3000~5000 Hrs

RE

High temp +125°C 50~100V 2000 Hrs

RW

High temp +125°C 50~100V 2000 Hrs